Općenito

Trgovačko društvo KOMUNALNO KLIS d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Općina Klis, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Klis. Općina Klis je jedini osnivač KOMUNALNO KLIS d.o.o.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) i Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti od 2015 godine trgovačkom društvu KOMUNALNO KLIS d.o.o., Općina Klis  povjerila je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Klis:

  1. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  2. Održavanje javnih zelenih površina
  3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  4. Održavanje groblja
  5. Održavanje čistoće javnih površina

Uprava

Andrejas Granić, direktor

Email: komunalno.poduzece@klis.hr

Tel: 021/549-651

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Andrejas Granić, direktor

Email: komunalno.poduzece@klis.hr

Tel: 021/549-651

Službenik za informiranje

Ivica Vetma Email: pristupinformacijama@komunalno-klis.hr Tel: 021/549-651
Sidebar Scroll To Top