Usluge

Održavanje javnih zelenih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice ili slično).

Održavanjem građevina i uređaja i predmeta javne namjene

Pod održavanjem građevina i uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, čišćenje i popravci tih građevina, uređaja i predmeta (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značenja).

Održavanjem čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća strojno i ručno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste).

Održavanje parkova

Pod održavanjem parkova podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice ili slično).

 

Održavanje groblja

Poslovi održavanja obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica, hortikulturno uređenje groblja), zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i putova na groblju, dodjelu grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja, organizaciju sahrana, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba i druge poslove propisane Zakonom i Odlukom.

 

Ostale usluge

Komunalac d.o.o. pored redovnog održavanja nudi i dodatne usluge održavanja grobnih mjesta tijekom cijele godine i to:

  • Održavanje grobnih mjesta,
  • Sadnja cvijeća na grobnom mjestu,
  • Čišćenje grobnih mjesta.
Sidebar Scroll To Top